โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง

      ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และกิจกรรมนำเสนอผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจ โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ สพป.ภูเก็ต ประจำปี 2556 มีความยินดีที่ท่าน ผศ.ดร ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาครูในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1.เพื่อนิเทศติดตามการพัฒนาครูและประเมินผลการพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
  2.เพื่อให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูโดยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน และการนำเสอนผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจ
  3.เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานทางการพัฒนาครูโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงให้กับบุคคลากรทางการศึกษาและครูที่เข้าร่วมโครงการฯ นำผลงานและผลผลิตจากการเข้าร่วมโครงการฯ มาจัดแสดงและนำเสนอ จำนวน 7 โรงเรียน โดยมีผลงานของครูที่แสดงรวม จำนวน 87 ท่าน ดังนี้
 • โรงเรียนบ้านกู้กู อ.เมืองภูเก็ต จัดแสดงผลงานของครูจำนวน 9 คน
 • โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ อ.ถลาง จัดแสดงผลงานของครูจำนวน 5 คน
 • โรงเรียนบ้านพารา อ.ถลาง จัดแสดงผลงานของครูจำนวน 14 คน
 • โรงเรียนบ้านแหลมทราย อ.ถลาง จัดแสดงผลงานของครูจำนวน 6 คน
 • โรงเรียนบ้านในทอน อ.ถลาง จัดแสดงผลงานของครูจำนวน 3 คน
 • โรงเรียนบ้านคอเอน อ.ถลาง จัดแสดงผลงานของครูจำนวน 10 คน
 • โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อ.ถลาง จัดแสดงผลงานของครูจำนวน 40 คน
 • โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมโค้ช ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ภูเก็ต และผู้บริหารของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นโค้ชให้ข้อเสนอแนะและร่วมประเมินผลงานที่จัดแสดงของครู